معرفی

مشخصات فردی

علیرضا رزقی رستمی

نام - نام خانوادگی : علیرضا   رزقی رستمی

پست الکترونیکی : a_rezghi@azad.ac.irو A_rezghirostami@yahoo.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت دولتی-گرایش خط مشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علوم و تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت دولتی-گریش منابع انسانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : علامه طباطبایی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : مدیریت دولتی-گرایش خط مشی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : علوم و تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت دولتی-گرایش خط مشی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت دولتی

محل خدمت : دانشکده مدیریت

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 14

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377-06-01

علیرضا رزقی رستمی
علیرضا رزقی رستمی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت
مرتبه علمی :
    استادیار
^