فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

علیرضا رزقی رستمی
علیرضا رزقی رستمی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت
مرتبه علمی :
    استادیار
^