دروس

زمینه های تدریس

کلیه دروس تخصص مدیریت دولتی

علیرضا رزقی رستمی
علیرضا رزقی رستمی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت
مرتبه علمی :
    استادیار
^