زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

علیرضا رزقی رستمی
علیرضا رزقی رستمی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت
مرتبه علمی :
    استادیار
^