پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


طرح پژوهشی پایان یافته

علیرضا رزقی رستمی
علیرضا رزقی رستمی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت
مرتبه علمی :
    استادیار
^